Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Financiele verantwoording over het boekjaar 2022

Staat van Baten en Lasten:

Baten:Algemene inkomsten 531.305

Lasten:

Uitkeringen 175.935

Algemene kosten incl. onderhoud gebouw 207.271

Afschrijvingen 34.704

Saldo 113.395

Koersverschil effecten +/+ 6540

Resultaat 106.855

Toelichting financieel: Baten: bestaat uit interest/renteopbrengsten van de beleggingen plus entreegelden van De Groninger Zilverkamer,exposities en huur VVV

Uitkeringen:

Kunst & Cultuur: 20.255

Gezondheid & Zorg: 0

Sport & Recreatie 24.100

Sociaal Maatschappelijk /ideel 124.760

Educatie 5020

Restauratie 1800

Totaal 175.935

Voor het boekjaar 2022 bedroeg het bedrag van de voorgenomen bestedingen €200.000.

Algemene kosten: Bestaan uit burokosten,huisvestingskosten,kosten verbouwingen,bestuurskosten, accountskosten, kosten drukwerk en personeelskosten.

Afschrijving: Bestaat uit de kosten van afschrijving op inventaris plus bedrijfsmiddelen en onroerend goed

Koersverschil effecten: De Stichting Fonds Eemsmond is een zuivere vermogensfonds.Het doel is om naast de uitkeringen, het vermogen in stand te houden,met de baten uit het vermogen worden de bestedingen gefinancierd.De effecten worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen.