Stichting Fonds Eemsmond

Welkom bij de Stichting Fonds Eemsmond

Financiele verantwoording over het boekjaar 2017

Staat van Baten en Lasten:

Baten:Algemene inkomsten 602.280

Lasten:

Uitkeringen 258.521

Algemene kosten incl. onderhoud gebouw 233.151

Afschrijvingen 47.300

Saldo 63308

Koersverschil effecten -/- 98.865

Resultaat 35.557

Toelichting financieel: Baten: bestaat uit interest/renteopbrengsten van de beleggingen plus entreegelden van De Groninger Zilverkamer,exposities en huur VVV

Uitkeringen:

Kunst & Cultuur: 45.075

Gezondheid & Zorg: 2.500

Sport & Recreatie 68.146

Sociaal Maatschappelijk /ideel 84.050

Educatie 20.000

Restauratie 38.750

Totaal 258.521

Voor het boekjaar 2017 bedroeg het bedrag van de voorgenomen bestedingen €280.000.

Algemene kosten: Bestaan uit burokosten,huisvestingskosten,kosten verbouwingen,bestuurskosten, accountskosten, kosten drukwerk en personeelskosten.

Afschrijving: Bestaat uit de kosten van afschrijving op inventaris plus bedrijfsmiddelen en onroerend goed

Koersverschil effecten: De Stichting Fonds Eemsmond is een zuivere vermogensfonds.Het doel is om naast de uitkeringen, het vermogen in stand te houden,met de baten uit het vermogen worden de bestedingen gefinancierd.De effecten worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen. Het negatieve koersverschil effecten heeft betrekking op de opwaardering van aandelen Imtech in het boekjaar 2017.